Số điện thoại liên hệ
Contact Number of list
Phòng, ban Số điện thoại Phòng, ban Số điện thoại
Thị trưởng 02-2199-6303 Phòng phúc lợi gia đình 02-2199-7140
Phó thị trưởng 02-2199-6304 Bộ phận điều tra phúc lợi 02-2199-7190
Thanh tra 02-2199-6250 Phòng Văn hóa và thể thao 02-2199-7240
Bộ phận Quan hệ công chúng 02-2199-6700 Phòng quản lý hành chính xử lý chất thải 02-2199-7290
Chúc mừng Phòng Xúc tiến Giấc mơ 02-2199-6030 Văn phòng điều hành, quản lý đô thị 02-2199-6308
Văn phòng điều hành quản lý hành chính 02-2199-6305 Phòng nhà cửa 02-2199-7340
Phòng đối ngoại 02-2199-6310 Phòng kế hoạch thành phố 02-2199-7390
Phòng quản lý hành chính địa phương tự động 02-2199-6370 Bộ phận dự án tái phát triển 02-2199-7440
Phòng kế hoạch và ngân sách 02-2199-6420 Phòng kiến trúc 02-2199-7490
Phòng hỗ trợ giáo dục 02-2199-6470 Phòng Cảnh quan và công viên 02-2199-7590
Phòng hỗ trợ dân sự 02-2199-6520 Phòng môi trường 02-2199-7640
Phòng Máy tính – Thông tin 02-2199-6630 Văn phòng quản lý xây dựng và vận tải 02-2199-6309
Văn phòng điều hành Kinh tế, tài chính 02-2199-6306 Phòng quản lý khẩn cấp 02-2199-7950
Phòng quản trị tài chính 02-2199-6730 Phòng quản lý xây dựng 02-2199-7690
Phòng kinh tế địa phương 02-2199-6780 Phòng quản lý hành chính giao thông 02-2199-7740
Phòng Thuế 1 02-2199-6830 Phòng hướng dẫn giao thông vận tải 02-2199-7800
Phòng Thuế 2 02-2199-6890 Phòng Lao động công ích 02-2199-7850
Phòng thông tin bất động sản 02-2199-6940 Phòng phòng chống lụt 02-2199-7900
Văn phòng điều hành phúc lợi công dân 02-2199-6307 Trung tâm Y tế Cộng đồng 02-2199-8010
Phòng phúc lợi công dân 02-2199-7040 Phòng sức khỏe công cộng 02-2199-8020
Phòng phúc lợi xã hội 02-2199-7090 Phòng hướng dẫn sức khỏe 02-2199-8070
Phòng Dược và y tế 02-2199-8110    
Văn phòng phường
Dong Office of list
STT Văn phòng phường Địa chỉ Số điện thoại
1 Huam-dong Huam-ro 32-6 02-2199-8400
2 Yongsan 2-ga-dong Sinheung-ro 90 02-2199-8420
3 Namyeong-dong Duteopbawi-ro 25 02-2199-8440
4 Cheongpa-dong Cheongpa-ro 49-gil 6 02-2199-8460
5 Wonhyoro 1-dong Baekbeom-ro 350 02-2199-8480
6 Wonhyoryo 2-dong Hyochangwon-ro 8-gil 3 02-2199-8500
7 Hyochang-dong Hyochangwon-ro 161 02-2199-8520
8 Yongmun-dong Saechang-ro 12-gil 13 02-2199-8540
9 Hangangno-dong Hangang-daero 38-gil 28 02-2199-8560
10 Ichon 1-dong Ichon-ro 71-gil 24 02-2199-8580
11 Ichon 2-dong Ichon-ro 18-gil 20 02-2199-8600
12 Itaewon 1-dong Bogwang-ro 104-6 02-2199-8620
13 Itaewon 2-dong Hoenamu-ro 13-gil 58 02-2199-8640
14 Hannam-dong Daesagwan-ro 5-gil 1 02-2199-8660
15 Seobinggo-dong Seobinggo-ro 279 02-2199-8680
16 Bogwang-dong Jangmun-ro 95 02-2199-8700